ក្រសួងព័ត៌មាន ព្រមានក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ ថបដាយអិម៉ិន និងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវ: សារព័ត៌មានដែលមានការពាក់ព័ន្ធឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់រាល់សកម្មភាពល្មើសច្បាប់ និងតម្រូវឲ្យផ្តល់ការសហការដោះស្រាយបញ្ហាបង្កើតឡើងដោយសកម្មភាពល្មើសច្បាប់

 
Post a Comment

0 Comments